Vi omger dig med ett team av specialister under din vistelse hos oss

På REMEO träffar du på många olika yrkesgrupper: sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor, läkare, tekniker... Vem gör vad?

På REMEO arbetar vi i multidisciplinära team och vi utformar dessa team speciellt för varje patients behov.

Sjuksköterska och undersköterska

Dygnet runt är du omgiven av sjuksköterskor och undersköterskor som tillsammans med dig arbetar på din rehabilitering.

Hos oss är patientsäkerheten  ett krav som genomsyrar varje aktivitet. Vi vill även inkluderar dig och dina närstående i detta arbete.

För att garantera patientsäkerheten finns alltid en specialistsjuksköterska i anestesi eller intensivvård på plats. 

Läkare

Hos oss träffar du erfarna specialistläkare i anestesi och intensivvård. I det multidisciplinära teamet runt dig hjälper de dig att bli så frisk det går, så fort det går. Dagtid, på vardagar, är de omedelbart tillgängliga, övrig tid har de jourberedskap. Vi har även konsultläkare inom infektion, öron/näsa/hals, kirurgi, kardiologi, lungmedicin, neurologi och rehabiliteringsmedicin mm, som anlitas vid behov.

Fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator

Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped och kurator ingår i det paramedicinska teamet vid REMEO.

Fysioterapeut

Fysioterapi har till syfte att främja hälsa, mins­ka lidande och till att behålla eller återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteen­de.

Hos oss utformar fysioterapeuten, efter en grundlig bedömning av din fysiska förmåga, tillsammans med dig, lämpliga rehabiliteringsmål samt planerar och hjälper dig att genomföra träningen. Träningen fokuserar ofta på din förmåga att förflytta och att röra dig. Dessutom innehåller den delar som balans, styrka och rörlighet. Fysioterapi sker oftast individuellt men kan även ske i mindre grupper.

Arbetsterapeut

Målet med arbetsterapi är att främja dina möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med dina egna önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapeutens ansvar hos oss är att stödja och sporra dig att själv utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Arbetsterapeuten på REMEO gör individuella bedömningar (s.k. ADL-bedömning) av din förmåga att  utföra vissa aktiviteter. Du som patient utformar mål kring din rehabilitering utifrån din egna förmåga och livssituation. Vårt uppdrag innefattar att utreda, bedöma, prova ut och anpassa olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vi gör även hembesök gemensamt med dig och miljöanpassar samt utfärdar intyg för bostadsanpassningar. En del av vårt uppdrag är att hjälpa dig med handrehabilitering där utredning, bedömning, träning och utprovning av ortoser är en del av processen. Vi erbjuder dig att delta i olika individanpassade fritidsaktiviteter som utförs både inom- och utomhus, enskilt eller i grupp.

Logoped

Att kunna svälja på ett säkert sätt är viktigt, inte bara för att det ger en god livskvalitet, men också för att det underlättar avveckling av en trakealkanyl. Logopeden har en mycket central roll i det här arbetet och undersöker din svalgfunktion och hjälper dig med övningar för att du ska kunna svälja som vanligt igen. Logopeden kan också hjälpa till med kommunikation när det vanliga talet inte riktigt fungerar.

Kurator

Kuratorn på REMEO bidrar med den psykosociala kompetensen och arbetar utifrån en helhetssyn. Kuratorn samordnar och utreder dina enskilda behov av sociala insatser, stödjer dig i  kontakterna med kommunen samt övriga myndigheter och samverkanspartner. Det kan exempelvis handla om ansökningar gällande olika former av bistånd, socialförsäkringsfrågor, färdtjänst,  God man samt juridiska frågor.

Du får alltid möjlighet till enskilt samtalsstöd. Kuratorn erbjuder också olika former av stöd för närstående, till exempel stödsamtal och närståendegrupper.

Utskrivningssjuksköterska

Utskrivningssjuksköterskan arbetar för en professionell och säker planering av din utskrivning. Alla faktorer som berör din hälsa tas hänsyn till och planeringen sker i samverkan med dig, dina närstående, teamet och vid behov även med andra berörda enheter som kommun, primärvård, sjukhus.

Weaningsjuksköterska

Våra weaningsjuksköterskor driver arbetet för att du ska kunna bli oberoende av trakealkanyl eller ventilator. Weaning betyder urträning och våra weaningsjuksköterskor, alltid en specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesi, är specialister på att optimera din urträningsprocess. De arbetar intensivt med teamet runt dig för att du ska få en säker och effektiv väg till att andas helt själv.

Medicintekniker

Driften av vår högteknologiska medicinska apparatur säkras av våra medicintekniker. Det kan till exempel handla om apparatur som övervakar din puls och din andning, om röntgenapparaten eller om försörjningen med syrgas.

Dietist, tandläkare, präst, medicinsk fotvård och psykolog konsulteras

Alla dessa specialister är knutna till REMEO. De tillkallas vid behov.

Hur vi ser på klinikens medarbetare

Medarbetarna är klinikens viktigaste resurs. Sammantaget har våra medarbetare en både djup och bred kompetens. Löpande utbildning bidrar till att upprätthålla och vidga kompetensen och stimulerar till att ta nästa steg i karriären.

Vi strävar hela tiden efter en helhetssyn på din situation och efter bästa möjliga behandling för dig, individuellt. Det är det som förenar teamet kring dig. Ovan berättar vi om de olika specialisterna du kan träffa. Dessutom finns samordnare, chefer och administratörer på REMEO som verkar i bakgrunden.

Uppdaterat: 2020-07-22

Stäng meny